Terms & Conditions

Algemene Voorwaarden

 1. Toepassing en definities
  1. Deze algemene voorwaarden (“AV”) zijn van toepassing op verkoopovereenkomsten van elektronische apparaten gesloten tussen u als verkoper en ons (Foxway OÜ; geregistreerd adres Killustiku põik 1, Tartu county, 60534 Estland) als koper.
  1.2. De AV zijn uitsluitend van toepassing op alle met ons gesloten overeenkomsten in de versie die geldig is op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
  1.3. Wij bieden u de mogelijkheid om ons gebruikte elektronische apparaten te verkopen onder de voorwaarden van deze AV. De exacte producten die aan ons kunnen worden verkocht, worden vermeld en hun inruilprijzen worden online berekend op onze website.
 2. Voorlopige aankoopprijs, aankoopaanbod door u
  2.1. Als u elektronische apparaten aan ons wilt verkopen, moet u ons een inruilaanbod doen door alle apparaten die u aan ons wilt verkopen, alle parameters van deze producten en alle benodigde informatie in de online winkel op te geven.
  2.2. Op basis van de door u verstrekte informatie wordt een geschatte inruilprijs voor uw apparaat berekend en online aan u weergegeven. Door uw inruilaanbod online aan ons door te geven en de apparaten volgens clausule 3 van de AV aan ons te verzenden, doet u een bindend inruilaanbod van deze apparaten aan ons voor de prijs die online aan u is aangegeven. Wij zijn niet verplicht uw inruilaanbod te aanvaarden en hebben het recht het op elk moment zonder opgaaf van reden te weigeren.
  2.3. De inruilprijs van een apparaat is afhankelijk van de feitelijke staat van het apparaat, en de voorlopige inruilprijs wordt berekend op basis van uw online antwoorden over de staat van het apparaat. Deze voorlopige inruilprijs kan worden gewijzigd rekening houdend met de feitelijke staat van het apparaat en de beoordeling zoals beschreven in clausule 4 van de AV.
 3. Levering
  3.1. Om ons in staat te stellen de apparaten te controleren en vast te stellen of uw evaluatie van de staat van de apparaten correct is, moet u uw appara(a)t(en) die onder uw inruilaanbod vallen naar ons verzenden. Wij sturen u een verzendlabel naar uw e-mailadres dat u moet gebruiken om uw apparaat aan ons te verzenden via postdiensten. Verpak uw apparaat volgens de richtlijnen die zijn verstrekt in de e-mail die we u sturen, gebruikmakend van de originele verpakking van de fabrikant of een gelijkwaardige verpakking om een veilige verzending van het apparaat te waarborgen. Het verzenden van uw apparaat naar ons is kosteloos voor u.
  3.2. Het risico op toevallig verlies of schade aan het apparaat gaat op ons over nadat u het pakket aan de vervoerder heeft overhandigd en het apparaat volgens de instructies heeft verpakt. Als u de door ons verstrekte verpakkingsinstructies niet volgt of het apparaat niet correct inpakt, gaat het risico op toevallig verlies of schade aan het apparaat op ons over wanneer we het apparaat van de vervoerder ontvangen.
  3.3. Apparaten moeten binnen 20 dagen na de datum waarop u uw inruilaanbod online registreert, aan ons worden verzonden. Als u uw apparaten naar ons stuurt na 20 dagen na de datum waarop u uw inruilaanbod online registreert, hebben we het recht om de inruilprijs van de apparaten opnieuw te evalueren zoals beschreven in clausule 4 van de AV.
  3.4. Gelieve accessoires (batterijen, opladers en andere bijbehorende producten) niet op te nemen in uw zending van de apparaten naar ons. Als we het apparaat volgens clausule 4.3 van de AV aan u moeten terugsturen, worden de accessoires niet aan u geretourneerd.
 4. Aankoopprijs en de totstandkoming van de verkoopovereenkomst
  4.1. Nadat we de apparaten hebben ontvangen, zullen we controleren of uw zending alle apparaten bevat die onder uw inruilaanbod vallen, en zullen we hun toestand binnen 7 werkdagen na ontvangst van de apparaten evalueren. 4.2. Als uw evaluatie van de apparaten en de voorlopige inruilprijs ervan overeenkomen of lager zijn dan onze evaluatie van het apparaat, zullen we uw aankoopaanbod accepteren en wordt de verkoopovereenkomst tussen ons als gesloten beschouwd. We informeren u per e-mail over de acceptatie.
  4.3. Als uw evaluatie hoger is dan de werkelijke waarde van de apparaten zoals door ons geëvalueerd, zullen we contact met u opnemen via e-mail, u informeren over de redenen waarom de werkelijke waarde van deze apparaten lager is dan uw evaluatie, en we zullen u een inruilaanbod doen voor een nieuwe prijs die overeenkomt met de werkelijke waarde van het apparaat zoals door ons geëvalueerd. U heeft 7 dagen de tijd om ons nieuwe aankoopaanbod te accepteren. Als u ons aankoopaanbod accepteert, wordt de overeenkomst tussen ons als gesloten beschouwd. Als u ons nieuwe aankoopaanbod afwijst, sturen wij het apparaat op onze kosten naar u terug. Als we binnen 7 dagen geen bevestiging ontvangen, gaan we ervan uit dat u ons aanbod hebt geaccepteerd.
  4.4. Als u ons apparaten heeft gestuurd na 14 dagen na het registreren van uw inruil online volgens clausule 3 van de AV, hebben we het recht om het apparaat opnieuw te evalueren, ongeacht of uw oorspronkelijke evaluatie overeenkomt met onze evaluatie. In dit geval doen we u een inruilaanbod zoals beschreven in clausule 4.3 van de AV.
  4.5. Als we constateren dat een of meer apparaten die u ons heeft aangeboden in uw oorspronkelijke inruilaanbod ontbreken, zullen we u hierover per e-mail informeren nadat we uw zending hebben ontvangen. Als u ons laat weten dat u ons de ontbrekende apparaten niet meer wilt verkopen of als u niet reageert op onze kennisgeving en we binnen 7 dagen na het verzenden van de kennisgeving geen ontbrekende apparaten ontvangen, vervalt uw oorspronkelijke inruilaanbod met betrekking tot de ontbrekende apparaten. Als u ons later deze apparaten wilt aanbieden, moet u ons een nieuw inruilaanbod doen in overeenstemming met clausule 2 van de AV.
  4.6. Als uw zending aan ons een apparaat bevat dat u niet heeft geregistreerd in het inruilaanbod volgens clausule 2 van de AV, sturen we het apparaat naar u terug.
 5. Betalingen
  5.1. De betaling van de overeengekomen inruilprijs wordt aan u gedaan via een bankoverschrijving naar een door u online opgegeven bankrekening.
  5.2. Wij zullen de betaling aan u doen binnen 5 dagen na acceptatie van uw inruilaanbod volgens clausule 4.2 van de AV of na uw acceptatie van ons aankoopaanbod volgens clausule 4.3 van de AV.
 6. Verkopersgaranties
  6.1. U garandeert dat:
  6.1.1. alle apparaten die u aan ons te koop aanbiedt rechtmatig door u worden eigendom zijn of dat deze apparaten eigendom zijn van een derde partij die u uitdrukkelijk heeft gemachtigd om het apparaat te verkopen en de eigendom over te dragen;
  6.1.2. voor zover u weet en gelooft, u niet op de hoogte bent van enige redenen die redelijkerwijs de veronderstelling zouden rechtvaardigen dat het apparaat dat u aanbiedt het onderwerp is geweest, is of zou kunnen zijn van een strafbaar feit, in het bijzonder fraude, diefstal en/of een ander vermogensmisdrijf;
  6.1.3. voor zover u weet en gelooft, u niet op de hoogte bent van enige redenen of verdenkingen, bijvoorbeeld op basis van de herkomst van het apparaat of op basis van de prijs die u oorspronkelijk heeft betaald bij aankoop ervan, die rechtvaardigen dat het apparaat niet authentiek is, d.w.z. een (merk) namaak en/of inbreuk maakt op het auteursrecht en daarmee inbreuk maakt op de rechten van een merkhouder en/of auteur;
  6.1.4. uw aanbod aan ons geen inbreuk maakt op andere rechten van derden; 6.1.5. uw beschrijving van het apparaat nauwkeurig en volledig is en niet misleidend;
  6.1.6. u ons geen voor de hand liggende en/of verborgen gebreken van het apparaat verzwijgt.
  6.2. Wij behouden ons het recht voor om bewijs te verzoeken (bijv. een kopie van het aankoopbewijs) als we twijfels hebben over het eigendom of de herkomst van het apparaat.
  6.3. U verbindt zich ertoe ons te vrijwaren van alle claims van derden die voortvloeien uit schendingen van uw garanties zoals beschreven in clausule 6.1 van de AV met betrekking tot apparaten die onder uw aanbod vallen en de door ons gesloten verkoopovereenkomst. U verbindt zich er ook toe ons te vergoeden voor alle schade, inclusief redelijke kosten voor juridische verdediging, die aan ons zal worden toegebracht als gevolg van deze claims van derden.
 7. Klantgegevens en privacybeleid
  7.1. Om de inruil van uw apparaat te verwerken, moeten we uw persoonlijke gegevens verwerken (bijv. naam, adres, bankrekeninggegevens, e-mailadres). Wij verwerken uw gegevens alleen in de mate die nodig is om aan onze verplichtingen te voldoen en u de in deze AV beschreven diensten te verlenen. 7.2. U bent verplicht ons juiste gegevens te verstrekken en relevante informatie onmiddellijk bij te werken.
  7.3. U bent verantwoordelijk voor het beveiligen en verwijderen van alle gegevens van apparaten voordat u ze naar ons verzendt. Als apparaten die naar ons worden verzonden gegevens bevatten, zullen we ons best doen om deze gegevens te verwijderen tijdens de evaluatie van de apparaten in overeenstemming met clausule 4 van de AV. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor het niet correct verwijderen van gegevens van apparaten en voor het verlies van gegevens in de apparaten.
  7.4. Voor een gedetailleerd overzicht van hoe wij uw gegevens verwerken en hoe u uw gegevens uit onze systemen kunt verwijderen, zie ons privacybeleid op https://www.foxway.com/en/privacy-policy/.
 8. Slotbepalingen
  8.1. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ons in geval van grove nalatigheid of opzet van onze kant, zonder beperking.
  8.2. Wij erkennen geen algemene voorwaarden van onze contractuele partners die in strijd zijn met of afwijken van deze Algemene Voorwaarden, tenzij hun geldigheid uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing indien wij het contract zonder voorbehoud uitvoeren in de wetenschap van tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden.
  8.3. Indien een derde partij de verkooptransactie tussen ons subsidieert (bijvoorbeeld als onze partner een extra bedrag aan u betaalt voor het apparaat in contanten of door u een cadeaubon te geven), zal de inruilwaarde van het apparaat in de contractuele relatie tussen ons de prijs van het apparaat zijn op basis van onze evaluatie zoals bepaald in clausule 4 van de Algemene Voorwaarden. Indien echter het verkoopcontract van een apparaat tussen ons om welke reden dan ook wordt beëindigd, moet u er rekening mee houden dat u mogelijk verplicht bent de door de derde partij betaalde bedragen voor het apparaat terug te betalen.
  8.4. Op het contract tussen u en ons is het recht van de Republiek Estland en de rechtsgebieden van de Estse rechtbanken van toepassing. De toepasselijkheid van dwingende normen van de staat waarin u uw gewone verblijfplaats heeft op het moment van het sluiten van het contract blijft onverlet door deze rechtskeuze.
 9. BTW-regeling
  9.1. Als u een BTW-geregistreerde klant bent, wordt de transactie beschouwd als een intracommunautaire verwerving van goederen, aangezien de apparaten die u aan ons verkoopt naar Estland worden vervoerd.
  9.2. BTW-geregistreerde klanten kunnen ons een factuur sturen voor de waarde van de voucher/cadeaubon zoals bepaald in clausules 4.2 en 4.3 van de Algemene Voorwaarden naar ons e-mailadres: b2binvoices@foxway.com. De factuur moet uw naam, adres en BTW-nummer bevatten. De factuur moet vermelden dat de factuur is betaald en een verwijzing naar Artikel 138 van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad. Wij accepteren alleen facturen met omgekeerde heffing en nul tarief.
  9.3. Op verzoek zullen wij op ons e-mailadres: pod@foxway.com bewijs van transport verstrekken.